Toronto Zoo
Toronto Zoo Fanatic Souvenir Fan

Retail product sold in Souvenir Shop

 

Toronto_Zoo
zoo3_s